Informace o zpracování osobních údajů

Základní shrnutí

Společnost Studio Animato s. r. o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem osobních údajů ohledně prodeje zboží.

1.

Totožnost a kontaktní údaje zpracovatele

1.1.

Zpracovatelem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Studio Animato s. r. o., se sídlem Nezvalova 826/2, 50003 Hradec Králové, identifikační číslo: 27545571, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25277 (dále jen „zpracovatel“).

1.2.

Kontaktní údaje zpracovatele jsou následující: adresa pro doručování Pražská třída 320/8, 50004 Hradec Králové, adresa elektronické pošty: rambousek@animato.cz, telefon 603 579 377.

2.

Právní základ zpracování osobních údajů

2.1.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

2.1.1.

splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

2.1.2.

splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3.

Účel zpracování osobních údajů

3.1.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

4.

Doba uložení osobních údajů

4.1.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5.

Další příjemci osobních údajů

5.1.

Zpracovatel nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6.

Práva subjektu údajů

6.1.

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od zpracovatele přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Zpět na úvod